Algemene voorwaarden

Het gebruik van de opslagfaciliteit is op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek betreffende “bewaarneming” is niet van toepassing op de overeenkomst tussen Drop&Go en de gebruikers van de bagageopslag.

2. De prijzen voor het gebruik van de bagageopslag zijn vast per 24 uur en gebaseerd op de grootte van elk item. Extra kosten kunnen van toepassing zijn voor zeer zware items om zwaar tillen door onze medewerkers te voorkomen. Items en hun inhoud mogen niet een totale waarde van €500 overschrijden. Drop&Go is niet verantwoordelijk voor beschadigde of ontbrekende items met een waarde van meer dan €500.

3. Klanten moeten ervoor zorgen dat hun items veilig zijn verpakt en gesloten. Drop&Go is niet verantwoordelijk voor items die beschadigd of verdwenen zijn door slechte verpakking.

4. Drop&Go accepteert debetkaarten, creditcards en contant geld. Er worden geen terugbetalingen gedaan nadat de betaling is verricht, behalve zoals wettelijk vereist of overeengekomen om een goede reden.

5. Drop&Go behoudt zich het recht voor om de inhoud van items te inspecteren. Klanten mogen geen illegale, gevaarlijke, bederfelijke of ontvlambare items opslaan, waaronder explosieven, vuurwapens en door de wet verboden stoffen. Drop&Go mag items weigeren die te waardevol, te groot of mogelijk gevaarlijk zijn. Elke klant vrijwaart Drop&Go tegen schade veroorzaakt door de inhoud van de opgeslagen items.

6. Drop&Go zal per item één ontvangstbewijs verstrekken. Alle items moeten afzonderlijk gelabeld zijn. Teruggave van items vindt alleen plaats bij het overhandigen van het ontvangstbewijs aan een medewerker van Drop&Go. Dezelfde regels gelden voor de tijdelijke teruggave van items.

7. Drop&Go behoudt zich het recht voor om de identiteit te verifiëren van iedereen die items claimt. Bij verlies van een ticket zal de klant gevraagd worden om drie specifieke items in hun bagage te noemen ter identificatie. Als iemand anders het ticket vindt, mogen zij het item ophalen. Echter, als Drop&Go twijfelt aan de rechtmatige eigenaar van de bagage, moeten nog steeds drie items in de tas genoemd worden.

8. Drop&Go zal alle redelijke maatregelen nemen om voor de opgeslagen items te zorgen, ze te bewaken en in goede staat terug te geven. Echter, Drop&Go kan niet garanderen dat alle items altijd onbeschadigd teruggegeven kunnen worden.

9. Klanten kunnen altijd toegang krijgen tot hun opgeslagen bagage om iets eruit te halen of erin te doen zonder extra kosten in hetzelfde gelabelde item. Deze toegang is alleen toegestaan tijdens openingstijden en als de opslagkosten tot op dat moment zijn betaald.

10. Drop&Go is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de klant, behalve voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid van Drop&Go of haar medewerkers is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Drop&Go is te allen tijde beperkt tot €500 per item (inclusief inhoud).

11. Bagage wordt maximaal 1 maand bewaard, tenzij anders vooraf overeengekomen. Ongeclaimde items na deze periode kunnen als verlaten worden beschouwd en naar eigen goeddunken van Drop&Go worden verwijderd.

12. Sleutelservice: Het is de verantwoordelijkheid van de host om hun gasten te informeren waar de sleutel moet worden opgehaald (het juiste adres) en de openingstijden van de winkel. De sleutelservice van Drop&Go wordt alleen tijdens openingstijden aangeboden. Gasten moeten een geldig identiteitsbewijs tonen bij het ophalen van de sleutels.

13. Drop&Go is niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan als klanten hun eigendommen niet binnen de openingstijden ophalen.

14. Drop&Go zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten. Persoonlijke informatie die wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het verlenen van onze diensten en zal niet zonder toestemming met derden worden gedeeld, behalve zoals wettelijk vereist.

15. Klanten moeten zich respectvol en wettig gedragen op het terrein van Drop&Go. Ongepast gedrag kan leiden tot weigering van dienstverlening.

16. Drop&Go is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen door gebeurtenissen buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, stakingen of overheidsmaatregelen.

17. Drop&Go behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.